top of page

AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Yükümlülüğü

 

Plazma Plastik San ve Tic A.Ş. Kişisel veri güvenliğine ve bilgi güvenliğine önem veriyoruz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, korunması, güncellenmesi, silinmesi ve ilgili kişilerin uygulaması hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. Anayasamızın bir gereği olarak, kişisel verilerin işlenmesinden önce/işlenmesi sırasında/sonrasında özel hayatın gizliliği ile temel hak ve özgürlüklerinin korunması temel amaçlarımızdan biridir.

 

1. Aydınlatma Metninin Amacı ve Plasmag Olarak Veri Sorumlusu Olarak Pozisyonumuz

 

Plazma Plastik San ve Tic A.Ş. Kişisel verilerin korunması kapsamında müşterilerini, çalışanlarını, tedarikçilerini, paydaşlarını, ziyaretçilerini ve kurumla bağlantısı olan diğer kişileri bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla bu metni hazırlamıştır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması (KVKK). Plazma Plastik San ve Tic A.Ş. değişikliklerle güncellenecektir. Bilgilendirme yükümlülüğümüz, KVKK Komitesi koordinasyonunda, Kişisel Bilgilerin Korunması ile ilgili metni hazırlayan KVKK Komitesi koordinasyonunda internet sitemiz ve mobil uygulamalarımızda, kamuya açık alanlarda kullanılacak duyuru panolarında, kurum içi dijital ekranlarda veya SMS servisleri aracılığıyla duyurulacaktır. Veriler mevcut mevzuatta yapılabilir.

 

2. Gerçek Kişilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Aktarımı

 

Elektromag Makina Sanayi ve Tic. A.Ş. ürün ve hizmetlerini geliştirmek, çalışanlarımızın iş hukukundan doğan hak ve yükümlülüklerini yerine getirmek, ticaret kanunlarına uygun olarak iş hayatımızı devam ettirmek ve müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kişisel ve özel verileri toplayabilir. siz, kanunlar çerçevesinde amaçla sınırlı olarak. KVKK kapsamında kimlik bilgileriniz, adresiniz, iletişim bilgileriniz, vergi numaranız, bazı finansal verileriniz basılı veya dijital ortamda işlenebilmektedir. Kişisel verileriniz, Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında, kamu hizmetleri kapsamında yetkili adli ve idari merciler ile şirketimiz adına hizmet veren alt yüklenicilere, iş yaptığımız tedarikçilere, bazı kişisel verileriniz veriler iş yapmak amacıyla aktarılabilir. Plazma Plastik San ve Tic A.Ş. Kişisel verileri yurt dışına aktarmıyoruz.

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda Kişisel Verilerin İşlenme Şartları, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesine imkan veren şartlar sıralanmıştır;

a) Kanunlarda açıkça öngörülmüştür.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin veya başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunludur.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun kanuni yükümlülüğünü yerine getirmesi zorunludur.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

 

Kişisel Verileri İşleme Amaçlarımız

 

 1. Müşterilerimizin satın alma, teknik, müşteri temsilcileri gibi ilgili ve yetkili kişilerini sınırlı olarak iş amaçlı kullanabilmek,

 2. Ürettiğimiz ürünlerin müşterilerimize ulaştırılması için ara taşıma ve nakliye iş ve işlemlerini gerçekleştiren 3. şahısların işlemlerini takip edebilmek,

 3. Ürettiğimiz ürünlerin müşterilerimize ulaştırılması için ara taşıma ve taşıma iş ve işlemlerini gerçekleştiren araçların plakalarının alınması,

 4. Yurt içi ve yurt dışı ürün teslimatı öncesi ve sonrası irsaliye ve proforma içerisinde ürünü teslim edip naklettiğimiz ilgili kişilerin kimlik ve iletişim bilgilerini almak,

 5. Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden sitemizi kullananların "çerez politikası"na uygun olarak IP adresi ve benzeri bilgileri toplayabilmesi,

 6. Kurumumuzla iş bağlantısı bulunan kişilerin adres ve iletişimini gerçekleştirebilmek,

 7. Müşterilerimizle iş sözleşmelerimizin, sözleşmelerimizin koşulları, mevcut durumu ve güncellemeleri hakkında iletişim kurmak ve gerekli bilgileri sağlamak,

 8. Kamu güvenliği ile ilgili konularda talep üzerine ve mevzuata uygun olarak kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

 9. Müşterilerimiz için daha iyi ürünler üretebilmek ve iş süreçlerini müşterilerimiz lehine geliştirmek,

 10. Müşteri memnuniyetini ölçmek için web sitesinde ve/veya mobil uygulamalarda saha araştırmaları, elektronik ve/veya fiziki anketler düzenlemek,

 11. Şikayet ve önerileri değerlendirmek, sorunları çözmek,

 12. İş başvurularınızı ve staj başvurularınızı değerlendirebilmek,

 13. İşbirliği, ortak iş, satın alma ve taşeronluk iş ve işlemlerinde kullanmak,

 14. Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 15. Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanmak,

 16. Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetleri önlemek için.

 17. Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği kapsamında elde edilen sağlık bilgilerinin sonuçlarına ilişkin verileri sadece iş sağlığı ve güvenliği kapsamında kanuna uygun olarak toplamayı,

 18. Çalışanlarımızın sendikal haklar konusunda çalışanlar lehine sendikal haklardan yararlanmalarını sağlamak,

 19. Hizmet binalarımızda ve parklarımızda güvenlik kameraları vasıtasıyla bina, tesis, park gibi yerlerde kamera görüntüleri ile kamu güvenliğini ve iş güvenliğini sağlamak,

 20. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında bazı sağlık verilerinizin bakım kalitesine ilişkin yasal zorunlulukları yerine getirmesi,

 21. Tedarikçilerin denetimi sırasında bazı kişisel verileriniz iş yaptığımız firmaların denetimlerinde kullanılmak üzere kullanılmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

 

Elektromag Makina Sanayi ve Tic. A.Ş. Müşterilerimizin, sürücülerimizin, çalışanlarımızın, menfaat sahiplerinin ve tedarikçilerimizin kişisel verilerinin üçüncü kişilerle paylaşılması, açıklama ve açık rıza yükümlülüğü ile gerçekleşir ve kural olarak kişisel verilerin çalışanlarımızın rızası olmadan üçüncü kişilere aktarılmayacağını, müşteriler, tedarikçiler ve paydaşlar.

Yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olarak müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, paydaşlarımız, ziyaretçilerimiz, iş amaçlı misafirlerimiz, kurumumuz adına ürün ve hizmetlerimizi yürüten yükleniciler, SGK, mali denetim yapan yetkili kuruluşlar, kişisel verileri, adli soruşturma ve kovuşturma için kolluk ve mahkemeler. ve bazı kişisel verileriniz sınırlı olarak diğer yetkili kamu kurumları ile paylaşılmaktadır.

 

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerinin önlenmesi için gerekli teknik, idari, teknolojik, sistemik ve yasal önlemler alınmaktadır.

 

Elektromag Makina Sanayi ve Tic. A.Ş. Faaliyetlerimizi doğrudan/dolaylı olarak yürütebilmek, sizlere daha kaliteli ürün ve hizmetler sunabilmek, bakım, onarım, onarım ve garanti iş ve işlemleri için; Sınırlı ve işle ilgili finansal verilerinizin bir kısmı, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve anlaşmalı olduğumuz bankalar ile finansal işlemlerin yapılabilmesi için paylaşılabilir. Kişisel verileriniz, bağlı olduğumuz grup şirketlerine aktarılmaktadır.

 

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel veriler, kişisel veriler, basılı ortam, elektronik ortam, yazılım, CD, DVD, USB, fotokopi, yazıcı, video, kamera, telefon, tablet, web sayfası gibi ortamlar aracılığıyla kısmen veya tamamen otomatik olarak veya herhangi bir kayıt sisteminin parçası olarak . toplanıyor. Bu kişisel veriler İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı, İnternet Ortamında Yapılan Yayınlar ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Yönetmeliği, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaret Düzenleme Kanunu, Kanuna uygundur. 5651 Sayılı 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Kararnamesi gibi ilgili diğer mevzuata uygun olarak toplanmaktadır. Bir sözleşmenin ifası için, kanunen gerekli olması halinde kişisel verileriniz; Hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati veya farklı hukuki hukuki sebeplerle toplanmakta ve işlenmektedir.

 

4. Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz

 

Kişisel ve Özel Kişisel Verileriniz, Veri Güvenliği Politikamıza uygun olarak işlendiği ve saklandığı ortamlarda korunmaktadır. Verilerinizin yetkisiz erişim, silme, hırsızlık, bilgisayar korsanlığı, siber saldırılar gibi olaylara maruz kalmaması için en temel önlemleri alıyoruz. Kurumumuz veri güvenliği konusunda hassastır.

 

Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklerimiz

Veri sorumlusu Elektromag Makine Sanayi ve Ticaret. A.Ş. Unsur:

 

 1. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

 2. Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek,

 3. Kişisel verilerin korunmasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tüm teknik ve idari önlemleri almakla yükümlüdür.

 4. Kişisel verilerin kendisi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde, veri sorumlusu birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınmasından bu kişilerle birlikte müteselsilen sorumludur.

 5. Veri sorumlusu, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak için kendi kurum veya kuruluşunda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

 6. Veri sorumluları ve veri işleyenler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkalarına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük, görevden ayrıldıktan sonra da devam eder.

 7. İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumlusu en kısa sürede ilgili kişiye ve Kurula bildirimde bulunur. Kurul, gerekli gördüğü takdirde bu durumu kendi internet sitesinde veya uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.

 

5. Kişisel Veri Sorumlusu Olarak İlgili Kişilerin Hakları

6698 sayılı Kanun'un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri:

 

 1. Kendilerine ilişkin kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kendisine bildirilmesini isteme, bu kapsamda kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere,

 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

   

6698 Sayılı Kanunun Kapsamına İlişkin İlgili Kişi İle İletişim

Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından  https://www.plasmag.com.tr/KVKK.  6698 sayılı Kanun kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen yöntemlerle iletilebilir. Kurumumuz ilgili kişilerin taleplerini değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. İlgili kişi olarak 6698 sayılı Kanun ile ilgili taleplerinizi Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan iletebilirsiniz.

Reddetme ve İptal Hakkının Kullanılması Hakkında

Kişisel verilerin kanun kapsamında kullanılmasına ilişkin tüm soru ve görüşleriniz için Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. Yukarıda yaptığımız açıklamalar ile sizleri bilgilendirmiş ve Aydınlatma Yükümlülüğümüzü yerine getirmiş bulunmaktayız. Kişisel verilerinizin silinmesi, güncellenmesi, anonim hale getirilmesi, yok edilmesi veya kişisel verilerinize ilişkin diğer hukuki talepleriniz için taleplerinizi Başvuru ve Aydınlatma Yükümlülüğü sayfamızdan veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla bize iletebilirsiniz. İlgili kişi olarak 6698 sayılı kanun gereği veya yasal süresi içerisinde tarafınıza en kısa sürede cevap verilecektir.

 

Başvuracağınız Veri Sorumlusunun Kimliği ve Açık Adresi

 

Plazma Plastik San ve Tic A.Ş.

Gazi Osman Paşa OSB Mah, 2. Cadde No:14 A, 59500 Çerkezköy/Tekirdağ

 

info@plasmag.com.tr

bottom of page